خرید کمیک اورجینال tagged posts

خرید کمیک اورجینال

امیر علی نیک بهش خرید کمیک اورجینال، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان ، در نشست خبری هفته کتاب گفت: بیست و هشتمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ، 15 تا 30 نوامبر 2016 ، با شعار “دانش ؛ “مانایی” در سراسر کشور برگزار می شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان ، با اشاره به اینکه شورای سیاسی هفته بیست و هشتم کتاب های جمهوری اسلامی ایران “دانش؛ “منایی” به عنوان شعار این دوره از هفته کتاب خرید کمیک اورجینال انتخاب شده است ، وی گفت: فعالیت هایی از این دوره از هفته کتاب توسط مج...

Read More