خرید کتاب دانشگاهی پی دی اف tagged posts

خرید کتاب دانشگاهی

وی در پاسخ به این س whyال که چرا برخی از کتاب های مربوط به خرید کتاب دانشگاهی شهدا مخاطبان مشترکی در حوزه مخاطب ندارند؟ گفت: دلیل اصلی این امر عدم فرهنگ سازی ، کم کاری برای شناسایی شهدا و تأثیر آنها در جامعه است و دلیل دیگر که نویسندگان مختلف وارد آن نمی شوند. زمینه نوشتن در این بخش است ، در غیر این صورت یکی از ناب ترین و مهمترین موضوعات شهدا زندگی ، رفتار و کردار آنها است.

کتابهایی که اجاره دولت دارند ، محتوای شخصی دارند
وی افزود: توزیع نامناسب کتاب بخشی از یک حلقه...

Read More