چگونه پنچرگیری خودرو را انجام دهیم؟!

 

چگونه پنچرگیری خودرو را انجام دهیم؟!

 

ﯾﮑﯽ از دﻏدﻏﮫھﺎی راﻧﻧدﮔﺎن ھﻧﮕﺎم راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻣﺳﺎﻓرت و راﻧﻧدﮔﯽ در ﺟﺎده ھﺎ ﭘﻧﭼر ﺷدن ﻻﺳﺗﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯽﺑﺎﺷد.ﻟذا ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗن ﻻﺳﺗﯾﮏ زاﭘﺎس ﺑرای ھر راﻧﻧده ﺿروری اﺳت، ﭘﻧﭼر ﮔﯾری ﻻﺳﺗﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﮭﺎرﺗﯽ ﺑرای ﺗﻌوﯾض ﻻﺳﺗﯾﮏ را ﻧدارﻧد اﻣروزه ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻟوازم ﭘﻧﭼری ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺳﯾﺎر راﺣتﺗر ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺧودرو ﺧود را ﺑﮫ اوﻟﯾن آﭘﺎراﺗﯽ ﺑرﺳﺎﻧد. ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾن اﺑزار را از ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣﻌﺗﺑر ﺑﮫ ﺻورت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد و ﺟزء وﺳﺎﯾل ﺿروری ﻣﺎﺷﯾن ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

 

•       ﯾﮏ ﻋﺪد ﮐﯿﺖ ﭘﻨﭽﺮ ﮔﯿﺮی ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

 

•       ﯾﮏ ﻋﺪد ﺗﯿﻎ ﯾﺎ ﭼﺎﻗﻮ

 

•       ﯾﮏ ﻋﺪد اﻧﺒﺮدﺳﺖ

 

مراحل پنچری:

  • ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اول

 

ﮐﯿﺖ ﭘﻨﭽﺮی ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده اﯾﺪ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﺳﮫ ﻗﻄﻌﮫ ی ﻣﺠﺰا در آن روﺑﺮو ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ.

 

·      ﯾﮏ ﺳﻮزن آھﻨﯽ

 

·      ﯾﮏ اﻧﺒﺮ آھﻨﯽ

 

·      ﻣﺎده ی ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﻋﺎﯾﻖ

 

اﺑﺘﺪا ﯾﮑﯽ از ﻧﻮار ھﺎی ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ را ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آن را در اﻧﺒﺮ آھﻨﯽ ﻓﺮو ﮐﺮده و در ﻣﯿﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮫ اﻧﺮژی زﯾﺎدی اﺣﺘﯿﺎج دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻧﺒﺮ دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ان ﻗﺴﻤﺖ آﻣﺎده ﺷﺪ آن را ﺑﮫ ﮐﻨﺎری ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﺳﺮاغ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ.

 

  • ﻣﺮﺣﻠﮫ ی دوم

 

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺦ ﯾﺎ ﭘﯿﭻ ﯾﺎ ھﺮ ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده در ﻻﺳﺘﯿﮏ را ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ.از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺟﺴﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرت دﺳﺖ از ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﺎرج ﻧﻤﯿﺸﻮد، ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭼﺎﻗﻮ و اﻧﺒﺮدﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻧﮑﺘﮫ ی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺊ ﺳﻮزﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اول ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ را در دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﮫ ﺟﺴﻢ از ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺳﻮزن را داﺧﻞ ﺳﻮراخ ﻓﺮو ﺑﺒﺮﯾﺪ. (در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻮای زﯾﺎدی از ﻻﺳﺘﯿﮏ ھﺪر ﻧﻤیرود)

 

 

  • ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺳﻮم

 

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮزن را در ﺳﻮراخ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮫ دﯾﻮاره ھﺎی ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﺮاش داده ﺗﺎ راه را ﺑﺮای ﻣﺎده ی ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از اﺗﻼف ھﻮای ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﺳﺘﯿﮏ ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺳﻮزن آھﻨﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺒﺮ و ﻋﺎﯾﻖ را از ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ در ﺳﻮراخ ﻓﺮو ﺑﺮده و ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .

  • ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﭼﮭﺎرم

 

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﮫ اﻧﺒﺮ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ داﺧﻞ ﺳﻮراخ ﻓﺸﺎر دادﯾﺪ، زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺒﺮ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﺮ ﻗﺪرت از ﺳﺮواخ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﺪ. اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺎده ی ﻋﺎﯾﻖ در ھﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

 

ﺗﻮﺟﮫ: در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ١ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﻣﺎده ی ﻋﺎﯾﻖ ﺑﯿﺮون ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﭼﮭﺎرم را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

 

  • ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﭘﻨﺠﻢ

 

ﺣﺎل اﺿﺎﻓﺎت ﻣﺎده ی ﻋﺎﯾﻖ را ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﮐﺎﺗﺮ ﯾﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﻌﻠﮫ ی اﺗﺶ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ آن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﻌﻠﮫ ھﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.

 

 

برای مشاهده و خرید لوازم پنچری به سایت تاپیک کالا مراجعه فرمایید.

نرم افزار گرامرلی

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesbuy stripe accountkorsan taksiKartal Sınırsız Escortinstagram gizli hesap görmeMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahis